មាតិកា
វគ្គសិក្សា: មេរៀនទី២៖ ស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទបុរាណខ្មែរ ...
ការចូលគណនី

Curriculum

មេរៀនទី២៖ ស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទបុរាណខ្មែរ (សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀន ពន្យល់ពាក្យ សំណួរ ចម្លើយ)

សំណួរ ចម្លើយ

0/8
មេរៀនអត្ថបទ

តើស្ថាបត្យកម្មខ្មែរយើងចែកជាប៉ុន្មានសម័យកាល? អ្វីខ្លះ?

គេចែកសំណង់ប្រាសាទខ្មែរជាពីរសម័យកាល គឺ

  • សតវត្សទី១ដល់៨ ជាស្ថាបត្យកម្មមុនសម័យអង្គរ
  • សតវត្សទី៩ដល់១៣ ជាស្ថាបត្យកម្មសម័យអង្គរ។