មាតិកា
វគ្គសិក្សា: មេរៀនទី២៖ ស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទបុរាណខ្មែរ ...
ការចូលគណនី

Curriculum

មេរៀនទី២៖ ស្ថាបត្យកម្មប្រាសាទបុរាណខ្មែរ (សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀន ពន្យល់ពាក្យ សំណួរ ចម្លើយ)

សំណួរ ចម្លើយ

0/8
មេរៀនអត្ថបទ

ប្រាង្គ

  • ប្រាង្គ : ប្រាសាទដែលមានកំពូលខ្ពស់ ស្ថិតនៅទីលានច្រើនថ្នាក់ឬមួយថ្នាក់ពីរថ្នាក់ ច្រើនតែមានរាងច្រឡោតាំងពីក្រោមរហូតដល់កំពូល។