មាតិកា
វគ្គសិក្សា: មេរៀនទី២៖ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រក...
ការចូលគណនី

Curriculum

មេរៀនទី២៖ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មេរៀនអត្ថបទ

ច្បាប់

  • ច្បាប់ៈ គឺជាសេចក្តីសម្រេចដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភានិងត្រួតពិនិត្យ។