មាតិកា
វគ្គសិក្សា: មេរៀនទី២៖ មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ (សំណួរ ចម្លើយ)
ការចូលគណនី

Curriculum

មេរៀនទី២៖ មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ (សំណួរ ចម្លើយ)

មេរៀនទី២៖ មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ

0/16
មេរៀនអត្ថបទ

តើប្រព័ន្ធប្រសាទមាននាទីអ្វីខ្លះ?

ប្រព័ន្ធប្រសាទមាននាទីត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពឆន្ទ:(ញាណ)និងសកម្មភាពអឆន្ទ:(អញាណ) វាក៏មាននាទីសម្របសម្រួលផ្នែកផ្សេងៗនៃសារពាង្គកាយ ដោយធ្វើឱ្យផ្នែកទាំងនោះបំពេញនាទីព្រមៗគ្នា។