មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ព្រៃជាប្រភពភោគទ្រព្យធម្មជាតិដែលកើតឡើងវិញ...
ការចូលគណនី

Curriculum

ព្រៃជាប្រភពភោគទ្រព្យធម្មជាតិដែលកើតឡើងវិញ។ ចូរពន្យល់ដោយលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់។

មេរៀនអត្ថបទ

ព្រៃជាប្រភពភោគទ្រព្យធម្មជាតិដែលកើតឡើងវិញ។ ចូរពន្យល់ដោយលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់។

ព្រៃឈើជាប្រភពភោគទ្រព្យធម្មជាតិកើតឡើងវិញ អាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌ

  • អាកាសធាតុ៖ ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅតំបន់ត្រូពិចទទួលឥទ្ធិពលខ្យល់មូសុងមានលក្ខណៈក្តៅហើយសើម មានភ្លើងធ្លាក់កន្លះឆ្នាំ ខ្សត់ភ្លៀងកន្លះឆ្នាំ ( លក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនប្រែប្រួល ) អនុគ្រោះដល់ការលូតលាស់នៃរុក្ខជាតិនិងដំណំាគ្រប់ប្រភេទ
  • បើមានកិច្ចការពារ​និងគោរពច្បាប់បានល្អនោះព្រៃឈើនិងកើតឡើងវិញដូចដើម ។

ឧទាហរណ៍៖ រុក្ខទិវានិងសហគមន៍នាំគ្នាដាំដើមឈើ។