មាតិកា
វគ្គសិក្សា: បើវិបត្តិអ៊ុលស្ទ័រជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរសម្រ...
ការចូលគណនី

Curriculum

បើវិបត្តិអ៊ុលស្ទ័រជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេស តើអង់គ្លេសដោះស្រាយដូចម្តេច ?

មេរៀនអត្ថបទ

បើវិបត្តិអ៊ុលស្ទ័រជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេស តើអង់គ្លេសដោះស្រាយដូចម្តេច ?

វិបត្តិអ៊ុលស្ទ័រ ជាវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ប្រទេសអង់គ្លេស។ អង់គ្លេសបានដោះស្រាយ ដោយរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានបើកកិច្ចចរចា ជាមួយចលនាកងទ័ពសាធារណរដ្ឋអៀរឡង់ដើម្បីបញ្ចប់ជំលោះនៅទីក្រុង បែលហ្វាស នៅឆ្នាំ១៩៩៨ ។ វិបត្តិនេះបានបញ្ចប់ដោយអង់គ្លេសបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានសមាជិកពីនិកាយទាំងពីររួមគ្នា គឹកាតូលិកនិងប្រូតេស្តង់។