មាតិកា
វគ្គសិក្សា: បើយើងផឹកទឹកដែលមានមីក្រុប តើវាបង្ករជំងឺអ្...
ការចូលគណនី

Curriculum

បើយើងផឹកទឹកដែលមានមីក្រុប តើវាបង្ករជំងឺអ្វីខ្លះដលសារពាង្គកាយយើង?

មេរៀនអត្ថបទ

បើយើងផឹកទឹកដែលមានមីក្រុប តើវាបង្ករជំងឺអ្វីខ្លះដលសារពាង្គកាយយើង?

បើយើងផឹកទឹកដែលមានមីក្រុប វានិងបង្ករជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់យើងដូចជា៖ ជំងឺគ្រុនពោះវៀន អាសន្នរោគ រាគមូល ជំងឺថ្លើម រលាកពោះវៀន និងជំងឺត្រាកូមជាដើម។