មាតិកា
វគ្គសិក្សា: នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តើការគ្រប់គ្រងទឹក ន...
ការចូលគណនី

Curriculum

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តើការគ្រប់គ្រងទឹក និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រព្រឹត្តទៅដូចម្ដេច?

មេរៀនអត្ថបទ

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តើការគ្រប់គ្រងទឹក និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រព្រឹត្តទៅដូចម្ដេច?

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា​ ការគ្រប់គ្រងទឹក និងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកប្រព្រឹត្តទៅដូចជា៖

  • នៅតាមទីក្រុង និងទីប្រជុំជនខេត្តនានា រដ្ឋបានផ្ដល់សេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹក និងធានាគុណភាពទឹក។
  • តាមទីជនបទ រដ្ឋបានជម្រុញអោយមាន​ការប្រើប្រាស់ទឹកអណ្ដូងស្រះ ត្រពាំងប្រកបដោយអនាម័យ។ ទឹកទន្លេ ស្ទឹង ព្រែក ដែលពុំទាន់មានអនាម័យត្រឹមត្រូវ ត្រូវធ្វើប្រព្រឹត្តកម្មជាមុនសិន មុននិងយកទៅប្រើប្រាស់ដោយមានពីដំណាក់កាលគឺ

១. ជំហានទី១​ ច្រោះយកអង្គធាតុរឹងធំៗចេញ ស្តុកទុកដើម្បីអោយរងកករ។

២. ជំហានទី២ ច្រោះដោយតំរងល្អិត និងទាញយកកំណកចេញដោយប្រើសាជូ ឬក្លរ។ល។

  • ជម្រុញអោយមានប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ដ ដើម្បីត្រៀមជនួសរដូវគ្មានភ្លៀងធ្លាក់រយះពេលយូរ គ្មានទឹកសម្រាប់ការស្រោចស្រពដំណាំ។