មាតិកា
វគ្គសិក្សា: នៅក្នុងការសិក្សាអំពីទម្រង់ប្រជាសាស្រ្តកម...
ការចូលគណនី

Curriculum

នៅក្នុងការសិក្សាអំពីទម្រង់ប្រជាសាស្រ្តកម្ពុជា តើគេសិក្សាទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះ? តើចំណុចនីមួយៗមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្លះ?

មេរៀនអត្ថបទ

នៅក្នុងការសិក្សាអំពីទម្រង់ប្រជាសាស្រ្តកម្ពុជា តើគេសិក្សាទៅលើចំណុចអ្វីខ្លះ? តើចំណុចនីមួយៗមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្លះ?

ការសិក្សាអំពីទម្រង់ប្រជាសាស្រ្តកម្ពុជាទៅលើចំណុច

  • ដង់ស៊ីតេប្រជាជន
  • អត្រាភេទ
  • ទម្រង់តាមភេទនិងអាយុ
  • ប្រជាជនសកម្ម និងក្រុមទន់ខ្សោយ
  • ប្រជាជនទីប្រជុំ និងជនបទ

ចំណុចនីមួយៗមានខ្លឹមសារ

  • ផលធៀបរវាងចំនួនប្រជាជន ទៅនឹងផ្ទៃដី
  • ផលធៀបរវាងមនុស្សប្រុស ទៅនិងមនុស្សស្រី១០០នាក់
  • សិក្សាពីទម្រង់ចាស់ និងទម្រង់ក្មេង
  • អតុល្យភាពរវាងប្រជាជនទីប្រជុំជន និងជនបទ
  • សិក្សាពីចំនួនប្រជាជនដែលធ្វើការ និងមិនអាចបម្រើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច។