មាតិកា
វគ្គសិក្សា: នីតិវិធីនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីជា...
ការចូលគណនី

Curriculum

នីតិវិធីនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីជាប់ឆ្នោតមាន២រូបមន្ត៖ ទី១៖ បង្កើតសភារួចទើបបង្កើតរដ្ឋាភិបាល តាមក្រោយតាមសម្លេង ៥០% បូកមួយតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់ ទី២៖ បង្កើតរដ្ឋសភា និងរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលតែមួយ តាមរយៈការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់។

មេរៀនអត្ថបទ

តើនីតិវិធីនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបន្ទាបពីជាប់ឆ្នោតមានប៉ុន្មានរូបមន្តអ្វីខ្លះ?

នីតិវិធីនៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបន្ទាប់ពីជាប់ឆ្នោតមាន២រូបមន្ត៖

  • បង្កើតសភារួចទើបបង្កើតរដ្ឋាភិបាល តាមក្រោយតាមសម្លេង ៥០% បូកមួយតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាសម្ងាត់
  • បង្កើតរដ្ឋសភា និងរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលតែមួយ តាមរយៈការបោះឆ្នោតជាកញ្ចប់។