មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើអូសូនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើអ្វី?
ការចូលគណនី

Curriculum

តើអូសូនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើអ្វី?

មេរៀនអត្ថបទ

តើអូសូនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើអ្វី?

អូសូនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់បន្សុទ្ធទឹក រំងាប់មីក្រុបនៅក្នុងខ្យល់ និងធ្វើឲ្យចំណីអាហារខ្លះមានពណ៌ស។ នៅក្នុងបរិយាកាសឧស្ម័នអូសូនជារបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យ។ បើគេប្រើអូសូនសម្រាប់សម្លាប់មេរោគនៅក្នុងទឹក ឬសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យក្លិននិងរសជាតិរបស់ទឹក គេឲ្យឈ្មោះថាអូសូនកម្ម។