តើអត្ថន័យនៃវិមានអនុស្សាវរីយ៍ឈ្នះឈ្នះមានន័យដូចម្តេចខ្លះ?

អត្ថន័យនៃវិមានអនុស្សាវរីយ៍ឈ្នះឈ្នះគឺ៖

  • កំពូលវិមានដែលមានជ្រុងបី​ កម្ពស់៣៣ម៉ែត្រ តំណាងឲ្យនយោបាយគន្លឹះសំខាន់ៗចំនួន៣ដែលនាំឲ្យនយោបាយឈ្នះឈ្នះ ទទួលបានជោគជ័យគឺ ការធានារូបកាយនិងអាយុជីវីត កាធានាអាជីពនិងមុខរបរ ការធានាកម្មសិទ្ធិ និងទ្រព្យសម្បត្តិ ទាំងចលនទ្រព្យនិងអចលនទ្រព្យ
  • តួវិមានដែលមានជ្រុង៥ តំណាងឲ្យយុទ្ធសាស្រ្ត DIFID (បំបែក ឯកោ បញ្ចប់ ធ្វើសមាហរណកម្ម និងអភិវឌ្ឍ) ដែលជាយុទ្ធសាស្រ្តរំលាយអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធាខ្មែរក្រហម
  • តួវិមានមានជ្រុង៧ តំណាងឲ្យកត្តានាំឲ្យនយោបាយឈ្នះឈ្នះទទួលបានជោគជ័យ។