មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសអាឡឺម៉ងបែកបាក់ជាពីរ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសអាឡឺម៉ងបែកបាក់ជាពីរ? នៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា?

មេរៀនអត្ថបទ

តើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសអាឡឺម៉ងបែកបាក់ជាពីរ? នៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា?

បានជាអាឡឺម៉ងបែកបាក់ជាពីរដោយសារ៖

  • ការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងមហាអំណាចទាំងពីរសហភាពសូវៀតនិងសហរដ្ឋអាមេរិក
  • សន្និសិទយ៉ាល់តាដែលបែងចែកប្រទេសអាឡឺម៉ងជា៤ តំបន់ត្រួតត្រាដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសនេះមានលទ្ធភាពបង្ករសង្គ្រាមទៀត ។
  • អាឡឺម៉ងបែកបាក់ជាពីរនៅថ្ងៃទី ១២ សីហា ១៩៤៨ ។