មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើស្ពិចពណ៍ជាអ្វី?
ការចូលគណនី
មេរៀនអត្ថបទ

តើស្ពិចពណ៍ជាអ្វី?

ស្ពិចពណ៍គឺជាលំដាប់នៃប្រវែងរលកអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។