មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើសំណល់រឹងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ មានឥទ្ធិពល...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើសំណល់រឹងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ មានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់មនុស្សនិងបរិយាកាស?

មេរៀនអត្ថបទ

តើសំណល់រឹងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ មានឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះដល់មនុស្សនិងបរិយាកាស?

សំណល់រឹងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ មានការគម្រាមកំហែងដល់សុខភាព ជាសុកភាពមនុស្ស និងបរិស្ថានដែលបណ្តាលមកពីបរិមាណកំហាប់លក្ខណៈរូប-គីមី ឬលក្ខណៈជីវសាស្ត្ររបស់វា។