មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានចែកចេញជាវិស័យ? អ្វ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានចែកចេញជាវិស័យ? អ្វីខ្លះ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានចែកចេញជាវិស័យ? អ្វីខ្លះ?

សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាចែកចេញជាវិស័យ

  • វិស័យកសិកម្ម
  • វិស័យឧស្សាហកម្ម
  • វិស័យទេសចរណ៍
  • វិស័យពាណិជ្ជកម្ម
  • វិស័យកមនាគមន៍។