មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើសម្តេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់យាងចេញទៅបំពេញរា...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើសម្តេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់យាងចេញទៅបំពេញរាជសកម្មភាពទាមទារឯករាជ្យនៅបារាំងថ្ងៃខែឆ្នាំណា? ពេលនោះត្រង់ប្រគល់កិច្ចការដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យទៅនរណា?

មេរៀនអត្ថបទ

តើសម្តេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់យាងចេញទៅបំពេញរាជសកម្មភាពទាមទារឯករាជ្យនៅបារាំងថ្ងៃខែឆ្នាំណា? ពេលនោះត្រង់ប្រគល់កិច្ចការដឹកនាំប្រទេសជាតិឲ្យទៅនរណា?

សម្តេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់យាងចេញទៅបំពេញរាជសកម្មភាពទាមទារឯករាជ្យនៅបារាំងថ្ងៃ ០៩ កុម្ភៈ ១៩៥៣ ដោយប្រគល់កិច្ចការប្រទេសជាតិឲ្យព្រះរាជបិតាព្រះបាទសុរាម្រិតនិងឯកឧត្តមប៉ែន នុត ជាឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី៕​