មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើលោកសេនាប្រមុខ លន់ នល់ ដោះស្រាយបញ្ហាជនប...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើលោកសេនាប្រមុខ លន់ នល់ ដោះស្រាយបញ្ហាជនបទបានដែរឬទេ? ព្រោះអ្វី?

មេរៀនអត្ថបទ

តើលោកសេនាប្រមុខ លន់ នល់ ដោះស្រាយបញ្ហាជនបទបានដែរឬទេ? ព្រោះអ្វី?

លោកសេនាប្រមុខ លន់ នល់ មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាជនបទបានទេព្រោះនៅតំបន់ជនបទបានទទួលការបាញ់រះ និងទម្លាក់គ្រាប់បែកពីសំណាក់ភាគីទាំងសងខាង ។ម្យ៉ាងទៀតការគ្មានការងារធ្វើនិងកង្វះខាតស្បៀងអាហារជាប្រចាំថ្ងៃបានចោទឡើងយ៉ាងខ្លាំង៕