មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើរូបធាតុងងឹតជាអ្វី? តើអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើរូបធាតុងងឹតជាអ្វី? តើអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដដឹងអំពីវត្តមាននៃរូបធាតុនេះដូចម្ដេច?

មេរៀនអត្ថបទ

តើរូបធាតុងងឹតជាអ្វី? តើអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដដឹងអំពីវត្តមាននៃរូបធាតុនេះដូចម្ដេច?

រូបធាតុងងឹត ជារូបធាតុដែលពុំបញ្ចេញរំភាយរស្មីអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។​ គេពុំសង្កេតឃើញរូបធាតុងងឹតដោយផ្ទាល់បានទេ ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដ អាចដឹងពីវត្តមាននៃរូបធាតុនេះ តាមរយះឥទ្ធិពលនៃទំនាញរបស់វាទៅលើរូបធាតុផ្សេងៗទៀត។