មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើរុំាសាជាអ្វី ? ហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ព...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើរុំាសាជាអ្វី ? ហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងសុំចូលជាសមជិករុំាសា ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើរុំាសាជាអ្វី ? ហេតុអ្វីបានជាប្រទេសកម្ពុជាយើងសុំចូលជាសមជិករុំាសា ?

រុំាសា គឺជាអនុសញ្ញាស្ដីពីតំបន់ដីសើមអន្ដរជាតិ ជាសន្ធិសញ្ញាអន្តររដ្ឋាភិបាលដែលផ្ដល់នូវក្របខណ្ឌសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្ដរជាតិ ស្ដីអំពីការអភិវឌ្ឍ និងប្រើប្រាស់ធនធានតំបន់ដីសើម និងទីជម្រក ។

បានជាប្រទេសសុំចូលជាសមាជិករុំាជា ព្រោះដើម្បីចូលរួមក្នុងអភិរក្ស ការពារនិងការទប់ស្កាត់ការបំផ្លាញធនធានតំបន់ដីសើម និងទីជម្រក ។