មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើរបបសាធារណៈរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានប្រកាសជាផ្ល...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើរបបសាធារណៈរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា? តើរបបនេះរស់រានមានជីវីតបានដោយពឹងផ្អែកទៅលើអ្វី?

មេរៀនអត្ថបទ

តើរបបសាធារណៈរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា? តើរបបនេះរស់រានមានជីវីតបានដោយពឹងផ្អែកទៅលើអ្វី?

របបសាធារណៈរដ្ឋខ្មែរត្រូវប្រកាសឡើងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី ០៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៧០ ។ របបនេះរស់រានមានជីវីតបានដោយសារតែការផ្តល់ជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុង៕​