មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើរដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍យ៉ាងណាខ្លះ ក្នុងក...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើរដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍យ៉ាងណាខ្លះ ក្នុងការការពារព្រៃឈើ ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើរដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍យ៉ាងណាខ្លះ ក្នុងការការពារព្រៃឈើ ?

ក្នុងការពារព្រៃឈើ រាជរដ្ឋាភិបាលមានគោលការណ៍មួយចំនួនដូចជា៖

  • បំផុសស្មារតីប្រជាជនឲ្យមានការដាំដើមឈើឡើងវិញ
  • បង្កើនតំបន់ការពារធម្មជាតិ (ឧទ្យានជាតិ)
  • បង្កើតសហគមន៍ព្រៃឈើ
  • បោះបង្គោលព្រំដែនព្រៃឈើ
  • បំផុសឲ្យមានការប្រារព្ធពិធីរុក្ខជាតិជារៀងរាល់ថ្ងៃទី ០៩ ខែ​កក្កសា រៀងមរាល់ឆ្នាំ
  • រឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃ (ចាប់ជនល្មើសយកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ឈើខុសច្បាប់) ។