មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើយុទ្ធសាស្រ្តឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុន...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើយុទ្ធសាស្រ្តឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនមានការធានាប៉ុន្មានយ៉ាង?

មេរៀនអត្ថបទ

តើយុទ្ធសាស្រ្តឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនមានការធានាប៉ុន្មានយ៉ាង?

យុទ្ធសាស្រ្តឈ្នះឈ្នះរបស់សម្តេចតតេជោហ៊ុនសែន មានការធានា៣យ៉ាងគឺ៖

  • ការធានាអាយុជិវីត និងរូបកាយនៃអ្នកដែលបានផ្តាច់ខ្លួនពីរបបខ្មែរក្រហម
  • ការរក្សានូវអាជីព និងមុខរបរ
  • ការរក្សាកម្មសិទ្ធិលើទ្រព្យសម្បត្តិ និងអចលនទ្រព្យផ្សេងៗ ។
  • ចំណុច៣នេះគឹជាចំណុចគន្លឹះនៃនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលនាំមកនូវសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិ ឯកភាពទឺកដីជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិ ៥០០ឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។