មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើមូលហេតុអ្វីបានជា សម្តេច នរោត្តម សីហនុ ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើមូលហេតុអ្វីបានជា សម្តេច នរោត្តម សីហនុ បានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិក? ឆ្នាំណា?

មេរៀនអត្ថបទ

តើមូលហេតុអ្វីបានជា សម្តេច នរោត្តម សីហនុ បានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិក? ឆ្នាំណា?

សម្តេច នរោត្តមសីហនុ បានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកា១៩៦៣ ។ ការសម្រេចព្រះទ័យទាត់ចោលជំនួយ អាមេរិកនេះគឹក្នុងគោលបំណងចង់នៅក្រៅសង្គ្រាមវៀតណាម ហើយនិងចង់រក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសមាជិកប្លុកុំមុយនីស្ត។