មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យរបបសសាធារណរដ្ឋខ្ម...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យរបបសសាធារណរដ្ឋខ្មែរដូលរលំ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យរបបសសាធារណរដ្ឋខ្មែរដូលរលំ?

 មូលហេតុដែលធ្វើឲ្យរបបសសាធារណរដ្ឋខ្មែរដូលរលំ

  • ប្រជាជននឿណាយនឹងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ
  • ប្រជាជននឿយណាយនិងរបបសាធារណរដ្ឋខខ្មែរ
  • ជារបបមួយប្រកបដោយអំពើពុករលួយនិងពោរពេញដោយភាពអាប់អួរ
  • គ្មានស្ថិរភាពនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច ព្រោះប្រទេសជាតិស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល
  • ពួកខ្មែរក្រហមបានដាក់មីននៅគ្រប់ច្រកចូលតាមផ្លូវទឹកមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញ
  • ជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិក ត្រូវកាត់ផ្តាច់ទាំងស្រុងដោយយពួកខ្មែរក្រហមបានឡោមព័ទ្ធ
  • ប្រជាជនពេញចិត្តនិងការដឹកនាំរបស់ពូកកុំមុយនីស្ត (ពួកខ្មែរក្រហម)៕