មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើមូលដ្ឋាននៃអប់រំផ្ដោតលើចំណុចអ្វីខ្លះ ?
ការចូលគណនី

Curriculum

តើមូលដ្ឋាននៃអប់រំផ្ដោតលើចំណុចអ្វីខ្លះ ?

តើមូលដ្ឋាននៃអប់រំផ្ដោតលើចំណុចអ្វីខ្លះ ?

0/1
មេរៀនអត្ថបទ

តើមូលដ្ឋាននៃអប់រំផ្ដោតលើចំណុចអ្វីខ្លះ ?

មូលដ្ឋានអប់រំលើចំណុចដូចខាងក្រោម ៖

  • ការកែលម្អយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងអ្វីដែលធ្វើដោយនិសិត្សនៅក្នុងចំណោមអ្នកក្រីក្រ មិនបានទ្រទ្រង់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានចូលរួមមួយរយៈខ្លី ។
  • ទំនាក់ទំនងរវាងសមត្ថភាពវៃឆ្លាត និងការរីកចម្រើននៃខ្នាតគម្រូបុគ្គលិកលក្ខណៈនូវមានកម្រិតទាបឡើយនេះជាបុព្វហេតុសំខាន់មួយក្នុងបុព្វហេតុជាច្រើនដែលជាមុខរបរដែលជាមុខវិជ្ជារៀនជាមួយគ្នានៃភាពប៉ិនប្រសព្វ ។ លើសពីនេះការផ្ដល់ឪ្យនូវការហ្វឹកហ្វឹនមុខរបរជាពិសេសនៅក្នុងថ្នាក់ខ្ពស់ជាមធ្យោតេយ្យ ។ ការសិក្សាអំពីមនុស្ស និងវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវតែសម្របសម្រួលនៅក្នុងការអប់រំនៃមហាវិទ្យាល័យដូចគ្នា និងបច្ចេកទេស និងពហុបច្ចេកទេសដែលគិតថាស្ថាប័នដ៏សំខាន់សម្រាប់គោលបំណងមុខវិជ្ជាជីវៈ ឬ មុខរបរផ្សេងៗ ។