មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើមុខងារអប់រំមានលក្ខណៈប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើមុខងារអប់រំមានលក្ខណៈប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេច ?

តើមុខងារអប់រំមានលក្ខណៈប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេច ?

0/1
មេរៀនអត្ថបទ

តើមុខងារអប់រំមានលក្ខណៈប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្ដេច ?

ការប្រែប្រួលមុខងារអប់រំដូចតទៅ ៖  ការជ្រើសរើសដោយពិចារណាអំពីទម្រង់មាតិកាសនិងគោលបំណងដែលសង្គមមួយ បានបង្រួមក្នុងការប្រឹងប្រែងលើការអប់រំ ។ ការអប់រំផ្លូវការឬ មិនផ្លូវការត្រូវបានគ្រប់គ្រងតាមរយៈគ្រួសារ តាមរយៈរដ្ឋាភិបាល និងតាមរយៈការរៀបចំរបស់សាសនា ឬ តាមរយៈការប្រមូលផ្តុំគ្នាការអប់រំ ត្រូវបានពង្រីកទៅកាន់ភេទទាំងពីរ ឬធ្វើការកំណត់ទៅលើភេទ ។ ភេទត្រូវបានធ្វើនិយោគកម្ម ( បំបែក ) ឬពួកគេត្រូវបានអប់រំជាមួយគ្នា ។ វប្បធម្មនៃសង្គមបានផ្តល់ឪ្យ ឬ លើកទឹកដល់ការអប់រំសកល ការអប់រំមានការចាប់អារម្មណ៍អំពីការហ្វឹកហ្វឹនមនុស្ស អំពីមុខរបរឬត្រូវបានកម្រិតចំពោះបញ្ហាស្មារតី និងសេរីភាព ។ គោលលបំណងនៃការអប់រំដើម្បីចាក់ពុម្ព មនុស្សដែលជាគម្រូសំខាន់មួយ ឬ ត្រូវបានពិចារណានូវបំណងប្រាថ្នា ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលម្នាក់ៗនិងភាពខុសគ្នានៃបុគ្គលប្រព័ន្ធអប់រំ ប្រព្រឹត្តសម្រាប់គោលបំណងនៃការបញ្ចុះបញ្ចូលសម្រាប់លើកទឹកចិត្តនៃការគិតដោយសេរីនៅក្នុងខ្សែបន្ទាត់កំណត់ ។ និយាយឪ្យខ្ចីគ្មានទីបញ្ចប់ចំពោះភាពខុសគ្នា ដែលអាចរកឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំ និងទស្សនៈវិជ្ជាទាំងឡាយ ។ បញ្ហាមួយដែលសំខាន់នូវក្នុងវិស័យអប់រំត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងមធ្យោបាយដែលធ្វើឪ្យចុះសម្រុងនូវក្នុងប្រព័ន្ធគឺ ការសិក្សាអំពីមនុស្សការសិក្សាអំពីវិទ្យាសាស្រ្ដហឹ្វកហ្វឹនបច្ចេកទេស ។