មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើមកពលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសហប្រជាជាតិបា...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើមកពលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានដោះស្រាយបញ្ហាដល់កម្ពុជាអ្វីខ្លះ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើមកពលបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានដោះស្រាយបញ្ហាដល់កម្ពុជាអ្វីខ្លះ?

មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអង្គការសហប្រជាជាតិបានដោះស្រាយបញ្ហាដល់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជា៖

  • ១៥ មិថុនា ១៩៥២ ដោះស្រាយរឿងក្តីប្រាសាទព្រះវិហារ
  • ២៣ តុលា ១៩៩៣ កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងបារីស
  • ០៧ កក្កដា ២០០៨ ដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារចូលក្នុងបញ្ជីបិតិកណ្ឌពិភពលោក
  • ១៨ តុលា ២០១១ បញ្ជាឲ្យកងទ័ពថៃកម្ពុជាដកចេញពីតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារ។