មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើភាពក្រីក្រប្រជាជន និងបញ្ហាបរិស្ថានមានទ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើភាពក្រីក្រប្រជាជន និងបញ្ហាបរិស្ថានមានទំនាក់ទំនងគ្នាដូចម្ដេចខ្លះ ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើភាពក្រីក្រប្រជាជន និងបញ្ហាបរិស្ថានមានទំនាក់ទំនងគ្នាដូចម្ដេចខ្លះ ?

ភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន បង្កឪ្យមានបញ្ហាជាច្រើនចំពោះបរិស្ថាន ។ ជាពិសេសការអនុវត្តច្បាប់នៅបណ្ដាលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមានភាពធូររលង់ដោយសារភាពក្រីក្រ ការលំបាកក្នុងជីវភាពរបស់ប្រជាជន បណ្ដាលឪ្យមានការប្រព្រឹត្តលើសច្បាប់រដ្ឋាជាច្រើន ដូចជាមានលួចកាប់ព្រៃឈើ នេសាទ បរបាញ់ ឬក៏ស៊ីឈ្មួល ប្រត្រឹត្តបទលើ្មទាំងនោះ ។ ដូចនេះការរអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីបរិស្ថាន ឪ្យមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ គឺត្រូវលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាជនឪ្យបានល្អប្រសើរ ។