មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើព្រះហិររក្សរាមាធិបតីអង្គឌួងជាបុត្ររបស់...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើព្រះហិររក្សរាមាធិបតីអង្គឌួងជាបុត្ររបស់ក្សត្រអង្គណា? សោយរាជ្យពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណា? រាជវាំងឈ្មោះអ្វី?

មេរៀនអត្ថបទ

តើព្រះហិររក្សរាមាធិបតីអង្គឌួងជាបុត្ររបស់ក្សត្រអង្គណា? សោយរាជ្យពីឆ្នាំណាដល់ឆ្នាំណា? រាជវាំងឈ្មោះអ្វី?

ព្រះហិររក្សរាមាធិបតីអង្គឌួងជាបុត្ររបស់ក្សត្រអង្គព្រះបាទអង្គអេង ៖

វិស័យរដ្ឋបាល

  • សោយរាជ្យពីឆ្នាំ ១៨៤០-១៨៦០
  • រាជវាំង «វាំងស្បែក» (ពញាលី)។