មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរាជធានី ខេត្តច...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរាជធានី ខេត្តចំនួនប៉ុន្មាននៅឆ្នាំ២០១៧ ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរាជធានី ខេត្តចំនួនប៉ុន្មាននៅឆ្នាំ២០១៧ ?

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានរាជធានី ខេត្តចំនួន២៥ (រាជធានី១ និងខេត្ត ២៤) នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ។