មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើព្រះបាទអង្គឌួងកសាងកំពង់ផែនៅកំពតដើម្បីអ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើព្រះបាទអង្គឌួងកសាងកំពង់ផែនៅកំពតដើម្បីអ្វី?

មេរៀនអត្ថបទ

តើព្រះបាទអង្គឌួងកសាងកំពង់ផែនៅកំពតដើម្បីអ្វី?

ព្រះបាទអង្គឌួងកសាងកំពង់ផែនៅកំពត ដើម្បី

  • ជំនួសកំពង់ផែចាស់ដែលប្រទេសអាណ្ណាមលេបយក
  • ស្តារមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតាមផ្លូវសមុទ្រឡើងវិញ។