មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើព្រៃឈើមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់មនុស្ស...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើព្រៃឈើមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់មនុស្សសត្វនៅលើផែនដី ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើព្រៃឈើមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់មនុស្សសត្វនៅលើផែនដី ?

ព្រៃឈើមានសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវីតមនុស្ស សត្វនៅលើផែនដីដូចជា៖

  • ជារនាំងការពារគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិ (ទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះ)
  • ការពារមិនឲ្យមានសំណឹកនិងហូរច្រោះដី
  • ជួយធ្វើឲ្យដីមានជីជាតិ រក្សាគុណភាពដី់
  • ជាគម្របការពារដីមិនឲ្យក្តៅ
  • ជាជម្រក ជាម្លប់ដល់មនុស្សសត្វលើផែនដី
  • ជាប្រភពថាមពល (អុស ធ្យូង)
  • ផ្តល់ឈើសំណង់សម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្ម សិប្បកម្ម គ្រឿងសង្ហារឹមគ្រប់ប្រភេទ
  • ជួយរក្សាលំនឹងអាកាសធាតុ
  • ជាឧសថធម្មជាតិ អាចព្យាបាលជម្ងឺផ្សេងៗ
  • ជាប្រភពផ្តល់ប្រាក់ចំណូលរូបិយប័ណ្ណ ។