មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើប្រេងឆៅដែលបានពីឥន្ធនៈផូស៊ីល ត្រូវបានបែ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើប្រេងឆៅដែលបានពីឥន្ធនៈផូស៊ីល ត្រូវបានបែងចែកជាផលិតផលអ្វីខ្លះ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើប្រេងឆៅដែលបានពីឥន្ធនៈផូស៊ីល ត្រូវបានបែងចែកជាផលិតផលអ្វីខ្លះ?

ប្រេងឆៅដែលបានពីឥន្ធនៈផូស៊ីលត្រូវបានបែងចែកជាច្រើន ប្រភេទ និងផលិតផលផ្សេងៗទៀតពីក្នុងរោងចក្រស្លរប្រេង ដូច ជា សាំង ម៉ាស៊ូត ប្រេងកាត ប្រេងម៉ាស៊ីន…។