មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើប្រជាជនខ្មែរចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ដែលស្ម័គ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើប្រជាជនខ្មែរចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើក្នុងកងជីវពលនារីក្លាហាន? ហើយពួកគាត់ប្តេជ្ញាដូចម្តេច?

មេរៀនអត្ថបទ

តើប្រជាជនខ្មែរចំនួនប៉ុន្មាននាក់ ដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើក្នុងកងជីវពលនារីក្លាហាន? ហើយពួកគាត់ប្តេជ្ញាដូចម្តេច?

ប្រជាជនខ្មែរចំនួន ៤០០ ០០០នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើក្នុងកងជីវពលនារីក្លាហានដោយទទួលហ្វឹកហាត់យ៉ាងសកម្មដោយប្តេជ្ញាថានិងដង្ហែតាមព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដើម្បីដណ្តើមយកឯករាជ្យជូនមាតុភូមិឲ្យបានទោះបីជាត្រូវបូជាជីវីតក៏ដោយ​។