មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើបុព្វហេតុជាបន្ទាន់នៃការអប់រំផ្ដោតលើអ្វី ?
ការចូលគណនី

Curriculum

តើបុព្វហេតុជាបន្ទាន់នៃការអប់រំផ្ដោតលើអ្វី ?

តើបុព្វហេតុជាបន្ទាន់នៃការអប់រំផ្ដោតលើអ្វី ?

0/1
មេរៀនអត្ថបទ

តើបុព្វហេតុជាបន្ទាន់នៃការអប់រំផ្ដោតលើអ្វី ?

 បុព្វហេតុជាបន្ទាប់នៃការអប់រំ គឺជាភាពខ្វះខាតនៃជំនួយពីដ្ឋាភិបាលជួយឪ្យនិសិ្សតបង់ថ្លៃថោកការចំណាយទូទៅ នៅមានកម្រិតខ្ពស់ ។ ដើម្បីបំបាត់នូវបញ្ហាទាំងនេះលុះត្រាតែមនុស្សគ្រប់រូបចូលរួមស្ថាបនាក្នុងវិស័យនេះឪ្យបានខ្លាំងក្លា ។ ប្រព័ន្ធអប់រំត្រូវតែធ្វើពីសំណាក់ពលរដ្ឋ ។​ ត្រូវតែសន្យាជាយុវវ័យកុំឪ្យមានភាពខុសគ្នារវាងវណ្ណៈ ឬ ជាតិសាសន៍ត្រូវហ្វឹកហ្វឺនឪ្យបានច្បាស់ ពលរដ្ឋអាចចូលរួមនៅក្នុងសុខុមាលភាពសង្គម ដើម្បសមត្ថភាពខ្ពស់នៃពួកគេ ។ ពលរដ្ឋក៏អាចផ្ដល់នូវអ្នកដឹងនាំល្អផងដែរ ដែលជាតម្រូវការចំាបាច់របស់សង្គម ពលរដ្ឋអាចប្រឹងប្រែងជាថ្មីនូវការជំរុញការកសាងជាតិ ។ សង្គមត្រូវតែមានសេ្ថរភាពនិងចម្រុងចម្រើន ។ បញ្ហានេះមិនត្រឹមតែជាការងាររបស់រដ្ឋ ឬ រដ្ឋភិបាលឡើយ ប៉ុន្ដែទាក់ទងដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបនិងស្ថាប័នៃប្រទេសដែរ ។