មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើបារាំងនិងអេស្ប៉ាញលើកទ័ពទៅវៀតណាមខាងត្បូ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើបារាំងនិងអេស្ប៉ាញលើកទ័ពទៅវៀតណាមខាងត្បូងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា? ដើម្បីអ្វី?

មេរៀនអត្ថបទ

តើបារាំងនិងអេស្ប៉ាញលើកទ័ពទៅវៀតណាមខាងត្បូងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា? ដើម្បីអ្វី?

បារំាងនិងអេស្ប៉ាញលើកទ័ពទៅវៀតណាមខាងត្បូង ដូលដល់ទីក្រុហដាណាងនៅថ្ងៃទី ០១ ខែ កញ្ញា ១៨៥៤ដើម្បីជួយស្រោចស្រង់ជីវីតពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាកាតូលិកដែលនៅសេសសល់ពីការកាប់សម្លាប់របស់ស្តេចអណ្ណាម។