តើបារាំងចូលកាន់កាប់ក្រុងព្រៃនគរនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា?

បារាំងចូលកាប់កាប់ព្រៃនគរនិងតំបន់ជិតខាងនៅថ្ងៃ ១៨ ខែ កុម្ភៈ ១៨៥៩ ។