មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើបរិយាកាសផែនដីចែកចេញជាប៉ុន្មានស្រទាប់? ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើបរិយាកាសផែនដីចែកចេញជាប៉ុន្មានស្រទាប់? អ្វីខ្លះ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើបរិយាកាសផែនដីចែកចេញជាប៉ុន្មានស្រទាប់? អ្វីខ្លះ?

បរិយាកាសផែនដីចែកចេញជាបួនស្រទាប់គឺ៖

  • មណ្ឌលអាកាសរចល់
  • មណ្ឌលអាកាសស្ងប់
  • មណ្ឌលកណ្តាល
  • មណ្ឌលកម្តៅ។