មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើបណ្តាលគមនាគមន៍ដ៏រីកចម្រើន ជាមូលដ្ឋានក្...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើបណ្តាលគមនាគមន៍ដ៏រីកចម្រើន ជាមូលដ្ឋានក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍? ចូរពន្យល់និងលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ន ចំពោះវិស័យនីមួយៗនៅកម្ពុជា?

មេរៀនអត្ថបទ

តើបណ្តាលគមនាគមន៍ដ៏រីកចម្រើន ជាមូលដ្ឋានក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម ពាណិជ្ជកម្ម និងទេសចរណ៍? ចូរពន្យល់និងលើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ន ចំពោះវិស័យនីមួយៗនៅកម្ពុជា?

វិស័យគមនាគមន៍ កម្ពុជាមានផ្លូវថ្នល់ (ជាតិ) ផ្លូវខេត្ត ផ្លូវរុក្ខបាន ផ្លូវដែក (២ខ្សែ= ៦៥១ គម) ផ្លូវទឹក (ទន្លេមេគង្គ និងដែនសមុទ្រ ផ្លួវអាកាស) អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិពោធិចិនតុង (ភ្នំពេញ) និងខេត្តនានា។

គមនាគមន៍រីកចម្រើន ជួយសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទេសចរណ៍ ផលិតផលកសិកម្ម និងឧស្សាហកម្ម វត្ថុធាតុដើម ទំនិញនាំចេញនាំចូលរហ័សសំខាន់ពេលវេលា ចំនាយសោហ៊ុយតិចនិងប្រកបដោយជាសុខភាព សុវត្ថិភាព ។​ដូចនេះវិស័យទាំង៤សុទ្ធតែពឹងផ្អែក លើការដឹកជញ្ជូន តាមបណ្តាញគមនាគមន៍ទាំងអស់។

ឧទាហរណ៍៖

  • គមនាគមន៍ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម
  • គមនាគមន៍ អភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម
  • គមនាគមន៍អភិវឌ្ឍន៍វិស័យពាណិជ្ជកម្ម
  • គមនាគមន៍ អភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍។