មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេចនរោត្តមសីហនុ បានផ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេចនរោត្តមសីហនុ បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍មួយជាមួយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ្វី?

មេរៀនអត្ថបទ

តើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេចនរោត្តមសីហនុ បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍មួយជាមួយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ្វី?

នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្តេច នរោត្តមសីហនុ បានផ្តល់បទសម្ភាសន៍មួយជាមួយភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានមួយឈ្មោះ ញូយ៉កថែម (New York Time)។