មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើនៅលើផែនដីមានទឹកប៉ុន្មានភាគរយ? ផ្ទៃដីមា...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើនៅលើផែនដីមានទឹកប៉ុន្មានភាគរយ? ផ្ទៃដីមានប៉ុន្មានភាគរយ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើនៅលើផែនដីមានទឹកប៉ុន្មានភាគរយ? ផ្ទៃដីមានប៉ុន្មានភាគរយ?

នៅលើផ្ទៃដីគ្រប់ដណ្ដប់ដោយទឹកប្រហែល៧០% ។ ​ហើយមានផ្ទៃដីប្រហែល៣០% ។