តើនៅចន្លោះឆ្នាំ ១៩៦៧-១៩៦៨ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានដំណើរការរាំងស្ទះដោយសារអ្វី?

នៅចន្លោះឆ្នាំ១៩៦៧១៩៦៨ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា មានដំណើរការរាំងស្ទះដោយសារ៖

  • បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដែលជាលទ្ធផលនៃការរត់ពន្ធ
  • ការគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មរដ្ឋមិនបានល្អ
  • ការចំណាយខ្វះតុល្យភាព
  • កសិកម្មជួបវិបត្តិ ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តគ្មានប្រសិទ្ធិភាពនាំឲ្យទិន្នផលកសិកម្មទាប។