មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើនៅក្រោយថ្ងៃទី១៧ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ តើពួកខ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើនៅក្រោយថ្ងៃទី១៧ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ តើពួកខ្មែរក្រហមមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើនៅក្រោយថ្ងៃទី១៧ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ តើពួកខ្មែរក្រហមមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះ?

នៅក្រោយថ្ងៃទី១៧ មេសា ឆ្នាំ ១៩៧៥ តើពួកខ្មែរក្រហមមានគោលនយោបាយដូចជា៖

  • ជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីប្រជុំជននិងក្រុងភ្នំពេញ
  • លុបបំបាត់ទីផ្សារ
  • លុបបំបាត់រូបិយវត្ថុ
  • ផ្សឹកព្រះសង្ឃឲ្យទៅធ្វើស្រែចម្ការ
  • បង្កើតសហករកម្រិតខ្ពស់ទូទាំងប្រទេស ( ដេករួម ហូបរួម ធ្វើការរួម )
  • ប្រហារជីវីតមន្រ្តីរបបលន់ នល់
  • បណ្តេញជនជាតិវៀតណាមចេញពីប្រទេស
  • បញ្ជូនកងទ័ពទៅព្រំដែន ពិសេសព្រំដែនវៀតណាម។