មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើនៅក្នុងអាណត្តិលោក រឺគែន សហរដ្ឋអាមេរិកន...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើនៅក្នុងអាណត្តិលោក រឺគែន សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសូវៀតប្រឈមមុខគ្នាលើបញ្ហាអ្វីខ្លះ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើនៅក្នុងអាណត្តិលោក រឺគែន សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសូវៀតប្រឈមមុខគ្នាលើបញ្ហាអ្វីខ្លះ?

បានជាដឺហ្គោល ហៅសភាសាធារណរដ្ឋទី៤ ថាជាសភាគណបក្សពីព្រោះសភានេះកើតដោយសារមានគណបក្សបីចូលរួមគឺ គណបក្សសង្គមនិយម គណបក្សកុំមុយនីស្តនិយមនិងគណបក្សចលនាសាធារណរដ្ឋប្រជាជន។