មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាផ្តល់សារៈសំខ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាផ្តល់សារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាផ្តល់សារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ?

វិស័យកសិកម្មកម្ពុជាផ្តល់សារៈសំខាន់៖

  • រួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយផ្តល់ការងារដល់ប្រជាជនបានយ៉ាងច្រើនព្រោះមានរហូតដល់ ៧២,៣០% នៃប្រជាជន​ទាំងអស់ ( ៨០,៥% ) នៃប្រជាជនរស់នៅជនបទ ( ឆ្នាំ ២០០៨ )
  • ជាប្រភពចំណូលជាតិដ៏សំខាន់ដែលរួមចំណែកក្នុង GDP បាន ៣៤,៤% នៅឆ្នាំ២០០៨ ( ផលិតកម្មនិងការនាំចេញផលិតផលកសិកម្ម )
  • ផ្តល់នូវប្រភពស្បៀងអាហារសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា
  • ជាប្រភពផ្តល់វវត្ថុធាតុដើមចម្បងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មឧស្សាហកម្ម។