មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើនៅក្នុងរបបសាធារណៈរដ្ឋខ្មែរប្រជាជនកម្ពុ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើនៅក្នុងរបបសាធារណៈរដ្ឋខ្មែរប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេច?

មេរៀនអត្ថបទ

តើនៅក្នុងរបបសាធារណៈរដ្ឋខ្មែរប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេច?

នៅក្នុងរបបសាធារណៈរដ្ឋខ្មែរប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅក្នុងស្ថានភាពដូចជា៖

  • ព្រាត់ប្រាស់គ្រួសារ ផ្ទះសំបែង បាត់បង់ការងារ ស្រែចម្ការ
  • រងគ្រោះដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែករបបសហរដ្ឋអាមេរិក
  • កង្វះអាហារ ទំនិញឡើងថ្លៃសព្វសារពើ
  • ភាពអនាធិកបតេយ្យ    អំពើឆក់ប្លន់     ពុករលួយ       អយុត្តិធម៌
  • រស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចសង្គ្រាម ក្លាយជានភៀសសឹក…។