មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើនៅកាណាដាសម្តេចសីហនុ ទ្រង់បានធ្វើសន្និស...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើនៅកាណាដាសម្តេចសីហនុ ទ្រង់បានធ្វើសន្និសិទការសែតមួយតាមរយៈវិទ្យុកាណាដានាថ្ងៃខែឆ្នាំណា? ដោយទ្រង់បញ្ជាក់ដូចម្តេច?

មេរៀនអត្ថបទ

តើនៅកាណាដាសម្តេចសីហនុ ទ្រង់បានធ្វើសន្និសិទការសែតមួយតាមរយៈវិទ្យុកាណាដានាថ្ងៃខែឆ្នាំណា? ដោយទ្រង់បញ្ជាក់ដូចម្តេច?

នៅប្រទេសកាណាដា សម្តេចនរោត្តមសីហនុ ទ្រង់បានធ្វើសន្និសិទកាសែតមួយតាមរយៈវិទ្យុកាណាដានៅថ្ងៃ១២ មេសា ដោយទ្រង់បញ្ជាក់ថា ការផ្សព្វផ្សាយរបស់ពួកឥស្សរៈនិងកុំមុយនីស្តមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងការទាក់ទាញប្រជាជនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ឯកភាពនៃប្រទេសកម្ពុជា។