មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើនាទីសំខាន់ៗបីយ៉ាងរបស់ស្លឹកគឺអ្វី? តើលក...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើនាទីសំខាន់ៗបីយ៉ាងរបស់ស្លឹកគឺអ្វី? តើលក្ខណៈពិសេសពីរយ៉ាងរបស់រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្ពែមមានអ្វីខ្លះ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើនាទីសំខាន់ៗបីយ៉ាងរបស់ស្លឹកគឺអ្វី?

នាទីសំខាន់បីយ៉ាងរបស់ស្លឹកៈ   

  • បំភាយចំហាយទឹក និងអុកស៊ីសែនទៅក្នុងបរិយាកាស
  • ស្រូបយកឧស្ម័នកាបូនិចដើម្បីធ្វើរស្មីសំយោគ
  • ផលិតអាបូនអ៊ីដ្រាត ( ស្ករ ) ដើម្បីទ្រទ្រង់ដល់ការលូតលាស់សារពាង្គកាយរបស់រុក្ខជាតិនិងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅ ( សត្វ )។