មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើនគរូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃជួបប្រទះ ...
ការចូលគណនី

Curriculum

តើនគរូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃជួបប្រទះ នឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ ?

មេរៀនអត្ថបទ

តើនគរូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃជួបប្រទះ នឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ ?

នគរូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ​ជួបប្រទះ នឹងបញ្ហាដូចជា​ ៖

  • ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅតាមទីក្រុង
  • ខ្វះនូវបណ្ដាញទឹកស្អាត អគ្គិសនី
  • បញ្ហាសំរាមនៅតាមទីក្រុង
  • បរិស្ថានទីក្រុងអាប់អួរ​
  • សំណង់អនាធិបតេយ្យ
  • អសន្ដិភាព ចោរក្រុម
  • បញ្ហាកង្វះអនាម័យ …។